RODO

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem internetowym www.bookbook.pl, zwanego dalej „Sklepieą” oraz o sposobach ich ochrony.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepie jest Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, 69-113 Górzyca, ul. 1 Maja 1B,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 260311, której nadano numer NIP: 5981578243, numer REGON: 080116648.

3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. Użytkownik w celu korzystania z Sklepie powinien posiadać komputer lub inne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.

5. Dane osobowe użytkowników Sklepie, którzy dokonali zakupu, ale nie założyli konta w Sklepie są przetwarzane jedynie celem realizacji zamówienia, tj wystawienia faktury i wysyłki.

6. Użytkownikowi, którego dane osobowe są gromadzone w każdym momencie przysługuje prawo ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

7. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (w szczególności dane na dokumentach sprzedaży).

8. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującycm z Administratorem takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska oraz serwisy płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji zamówienia klienta, bądź zwrotu należności.

9. Administrator danych oświadcza, że gromadząc i przetwarzając dane przestrzega przepisów:

  •          Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  •          Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  •          Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepie, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepie oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

11. Wszelkie dodatkowe pytania związane z  niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email fzdow@fzdow.pl lub na adres siedziby Administratora danych z przypiskiem „Polityka Prywatności”

12. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, wchodzące w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca woj. lubuskie
tel.534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

kategorie